نمایش ۱ - ۲۵ از ۱۴۰

نوع فعالیت شرکت (*)تحصیلات تکمیل کننده فرم (*)رده شغلی (*)۱- تا چه اندازه استفاده از سیستم‌های اتوماسیون برای پردازش فاکتورها، سفارشات و پرداخت‌های مشتریان توانسته به کاهش هزینه‌های مربوط به پردازش دستی این فرآیندها کمک کند؟۱- تا چه اندازه استفاده از سیستم‌های اتوماسیون برای پردازش فاکتورها، سفارشات و پرداخت‌های مشتریان توانسته به کاهش هزینه‌های مربوط به پردازش دستی این فرآیندها کمک کند؟۲- تا چه اندازه استفاده از BPMS برای تولید گزارشات، تحلیل داده‌ها و ارائه اطلاعات مالی به کاهش هزینه‌های مربوط به تهیه گزارشات و تحلیل داده‌ها کمک کرده است؟۳. تا چه اندازه استفاده از سیستم ERP باعث بهبود ارتباطات مالی داخلی و خارجی در شرکت شما شده است؟۴. تا چه اندازه استفاده از سیستم CRM باعث کاهش هزینه های ارتباط با مشتریان در شرکت شما شده است؟۵. تا چه اندازه استفاده از سیستم CRM باعث کاهش هزینه های ارتباط با تامین کنندگان در شرکت شما شده است؟۶. تا چه اندازه استفاده از سیستم ERP باعث کاهش هزینه های پشتیبانی در شرکت شما شده است؟۷. تا چه اندازه استفاده از نرم‌افزار حسابداری با بهبود کارایی و سرعت در پردازش و تحلیل هزینه‌ها منجر به کاهش هزینه ها در شرکت شما شده است؟۸. تا چه اندازه استفاده از نرم‌افزار حسابداری به شناسایی تخمین هزینه‌ها و زمان در جهت کاهش هزینه ها در شرکت شما کمک کرده است؟۹. تا چه اندازه استفاده از نرم‌افزار حسابداری منجر به کاهش هزینه های ارتباط با مشتریان در شرکت شما شده است؟۱۰. تا چه اندازه استفاده از نرم‌افزار حسابداری منجر به کاهش هزینه های ارتباط با تامین کنندگان در شرکت شما شده است؟۱۱. تا چه اندازه استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت ریسک با بهبود کارایی و سرعت در پردازش و تحلیل هزینه‌ها منجر به کاهش هزینه ها در شرکت شما شده است؟۱۲. تا چه اندازه استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت ریسک به شناسایی تخمین هزینه‌ها و زمان در جهت کاهش هزینه ها در شرکت شما کمک کرده است؟۱۳. تا چه اندازه استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل رزومه‌ها و جذب بهترین استعدادها موجب کاهش هزینه های مربوط به فرآیند استخدام و جذب نیروی کار در شرکت شما شده است؟۱۴. تا چه اندازه استفاده از راهکارهای HRM برای بهبود تعاملات و ارتباط با کارکنان موجب کاهش نرخ ترک کارکنان و هزینه‌های مرتبط با جذب و آموزش نیروی کار جدید شده است؟۱۵. تا چه اندازه استفاده از سیستم ثبت الکترونیکی تردد کارکنان موجب کاهش هزینه های حوزه منابع انسانی شرکت شما شده است؟۱۶. تا چه اندازه HRM به بهبود فرآیندهای مرتبط با ارتقاء و توسعه کارکنان کمک کرده و هزینه‌های مرتبط با جذب و حفظ استعدادها را کاهش داده است؟۱۷. تا چه اندازه ابزارهای HRM برای بهبود مدیریت هزینه‌های پرسنلی مانند تسهیل پرداخت حقوق و مزایا، مدیریت مرخصی و تعطیلات موجب کاهش هزینه در زمینه های مذکور شده است؟۱۸. تا چه اندازه سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه نیروی انسانی در حوزه مالی با استفاده از سیستم مدیریت منابع انسانی (HRM)، توانسته به بهبود مهارت‌ها و دانش کارکنان در زمینه‌های مالی، کاهش خطاها و بهبود عملکرد مالی و در نتیجه کاهش هزینه ها کمک کند؟
فناوری اطلاعاتفوق لیسانسانفورماتیکخیلی زیادخیلی زیادزیادزیادخیلی زیادزیادزیادخیلی زیادخیلی زیادزیادخیلی زیادزیادخیلی زیادزیادخیلی زیادخیلی زیادمتوسطخیلی زیادزیاد
تجاریفوق لیسانسآمارزیادزیادخیلی زیادمتوسطزیادخیلی زیادخیلی زیادمتوسطزیادخیلی زیادزیادمتوسطزیادخیلی زیادزیادمتوسطزیادزیادخیلی زیاد
فناوری اطلاعاتفوق لیسانسانفورماتیکخیلی زیادخیلی زیادزیادزیادخیلی زیادزیادزیادخیلی زیادخیلی زیادزیادخیلی زیادزیادخیلی زیادزیادخیلی زیادخیلی زیادمتوسطخیلی زیادزیاد
تجاریفوق لیسانسآمارزیادزیادخیلی زیادمتوسطزیادخیلی زیادخیلی زیادمتوسطزیادخیلی زیادزیادمتوسطزیادخیلی زیادزیادمتوسطزیادزیادخیلی زیاد
خدماتیلیسانسکارشناس منابع انسانیمتوسطمتوسطزیادزیادزیادزیادزیادزیادخیلی زیادزیادزیادزیادزیادمتوسطمتوسطخیلی زیادزیادخیلی زیادخیلی زیاد
خدماتیلیسانسکارشناس منابع انسانیمتوسطمتوسطزیادزیادزیادزیادزیادزیادخیلی زیادزیادزیادزیادزیادمتوسطمتوسطخیلی زیادزیادخیلی زیادخیلی زیاد
خدماتیلیسانسکارشناس منابع انسانیمتوسطمتوسطزیادزیادزیادزیادزیادزیادخیلی زیادزیادزیادزیادزیادمتوسطمتوسطخیلی زیادزیادخیلی زیادخیلی زیاد
تولیدیفوق لیسانسسایرزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادمتوسطزیادزیادزیادزیادزیاد
تجاریفوق لیسانسسایرخیلی زیادخیلی زیادزیادزیادزیادزیادمتوسطزیادخیلی زیادزیادخیلی زیادمتوسطزیادمتوسطمتوسطزیادزیادزیادمتوسط
سایرلیسانسمدیر مالیزیادزیادخیلی زیادمتوسطزیادزیادزیادخیلی زیادخیلی زیادخیلی زیادزیادزیادخیلی زیادمتوسطزیادزیادزیادزیادخیلی زیاد
تولیدیلیسانسکارشناس امور مالیخیلی زیادخیلی زیادخیلی زیادزیادزیادخیلی زیادزیادزیادزیادخیلی زیادزیادمتوسطخیلی زیادزیادزیادخیلی زیادخیلی زیادزیادزیاد
تولیدیفوق لیسانسمدیر مالیمتوسطمتوسطزیادمتوسطزیادزیادمتوسطزیادزیادمتوسطمتوسطکممتوسطخیلی زیادزیادمتوسطمتوسطزیادزیاد
تولیدیلیسانسکارشناس امور مالیخیلی زیادخیلی زیادخیلی زیادزیادزیادخیلی زیادزیادزیادزیادخیلی زیادزیادمتوسطخیلی زیادزیادزیادخیلی زیادخیلی زیادزیادزیاد
سایرلیسانسمدیر مالیزیادزیادخیلی زیادمتوسطزیادزیادزیادخیلی زیادخیلی زیادخیلی زیادزیادزیادخیلی زیادمتوسطزیادزیادزیادزیادخیلی زیاد
تولیدیلیسانسکارشناس امور مالیزیادزیادزیادزیادمتوسطمتوسطمتوسطزیادزیادمتوسطکمکمکمکمکمکمکمخیلی کممتوسط
تولیدیفوق لیسانسکارشناس امور مالیخیلی زیادخیلی زیادخیلی زیادزیادزیادزیادزیادخیلی زیادخیلی زیادمتوسطمتوسطکمکمخیلی کممتوسطخیلی زیادکمکمکم
تولیدیفوق لیسانسسایرخیلی زیادخیلی زیادزیادزیادزیادزیادمتوسطزیادخیلی زیادزیادخیلی زیادمتوسطزیادمتوسطمتوسطزیادزیادزیادمتوسط
خدماتیلیسانسکارشناس منابع انسانیمتوسطمتوسطزیادزیادزیادزیادزیادزیادخیلی زیادزیادزیادزیادزیادمتوسطمتوسطخیلی زیادزیادخیلی زیادخیلی زیاد
تولیدیفوق لیسانسسایرزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادمتوسطزیادزیادزیادزیادزیاد
خدماتیفوق لیسانسمدیر مالیزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادخیلی زیادخیلی زیادخیلی زیادزیادزیادخیلی زیاد
تولیدیفوق لیسانسکارشناس امور مالیخیلی زیادخیلی زیادخیلی زیادخیلی زیادمتوسطمتوسطخیلی زیادخیلی زیادخیلی زیادخیلی زیادخیلی زیادمتوسطخیلی زیادزیادزیادخیلی زیادزیادخیلی زیادخیلی زیاد
ساختمانیفوق لیسانسمدیرعاملمتوسطمتوسطزیادخیلی زیادزیادمتوسطزیادمتوسطزیادخیلی زیادمتوسطزیادکمزیادخیلی زیادزیادمتوسطخیلی زیادمتوسط
ساختمانیلیسانسانفورماتیکخیلی زیادخیلی زیادخیلی زیادزیادزیادمتوسطزیادمتوسطزیادکمزیادزیادزیادزیادخیلی زیادزیادمتوسطزیادزیاد
ساختمانیفوق دیپلمسایرمتوسطمتوسطزیادمتوسطزیادمتوسطمتوسطزیادزیادمتوسطکممتوسطزیادمتوسطزیادمتوسطکممتوسطزیاد
تولیدیلیسانسسایرزیادزیادزیادمتوسطخیلی زیادخیلی زیادزیادزیادخیلی زیادزیادمتوسطمتوسطمتوسطکمزیادزیادزیادمتوسطزیاد
نوع فعالیت شرکت (*)تحصیلات تکمیل کننده فرم (*)رده شغلی (*)۱- تا چه اندازه استفاده از سیستم‌های اتوماسیون برای پردازش فاکتورها، سفارشات و پرداخت‌های مشتریان توانسته به کاهش هزینه‌های مربوط به پردازش دستی این فرآیندها کمک کند؟۱- تا چه اندازه استفاده از سیستم‌های اتوماسیون برای پردازش فاکتورها، سفارشات و پرداخت‌های مشتریان توانسته به کاهش هزینه‌های مربوط به پردازش دستی این فرآیندها کمک کند؟۲- تا چه اندازه استفاده از BPMS برای تولید گزارشات، تحلیل داده‌ها و ارائه اطلاعات مالی به کاهش هزینه‌های مربوط به تهیه گزارشات و تحلیل داده‌ها کمک کرده است؟۳. تا چه اندازه استفاده از سیستم ERP باعث بهبود ارتباطات مالی داخلی و خارجی در شرکت شما شده است؟۴. تا چه اندازه استفاده از سیستم CRM باعث کاهش هزینه های ارتباط با مشتریان در شرکت شما شده است؟۵. تا چه اندازه استفاده از سیستم CRM باعث کاهش هزینه های ارتباط با تامین کنندگان در شرکت شما شده است؟۶. تا چه اندازه استفاده از سیستم ERP باعث کاهش هزینه های پشتیبانی در شرکت شما شده است؟۷. تا چه اندازه استفاده از نرم‌افزار حسابداری با بهبود کارایی و سرعت در پردازش و تحلیل هزینه‌ها منجر به کاهش هزینه ها در شرکت شما شده است؟۸. تا چه اندازه استفاده از نرم‌افزار حسابداری به شناسایی تخمین هزینه‌ها و زمان در جهت کاهش هزینه ها در شرکت شما کمک کرده است؟۹. تا چه اندازه استفاده از نرم‌افزار حسابداری منجر به کاهش هزینه های ارتباط با مشتریان در شرکت شما شده است؟۱۰. تا چه اندازه استفاده از نرم‌افزار حسابداری منجر به کاهش هزینه های ارتباط با تامین کنندگان در شرکت شما شده است؟۱۱. تا چه اندازه استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت ریسک با بهبود کارایی و سرعت در پردازش و تحلیل هزینه‌ها منجر به کاهش هزینه ها در شرکت شما شده است؟۱۲. تا چه اندازه استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت ریسک به شناسایی تخمین هزینه‌ها و زمان در جهت کاهش هزینه ها در شرکت شما کمک کرده است؟۱۳. تا چه اندازه استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل رزومه‌ها و جذب بهترین استعدادها موجب کاهش هزینه های مربوط به فرآیند استخدام و جذب نیروی کار در شرکت شما شده است؟۱۴. تا چه اندازه استفاده از راهکارهای HRM برای بهبود تعاملات و ارتباط با کارکنان موجب کاهش نرخ ترک کارکنان و هزینه‌های مرتبط با جذب و آموزش نیروی کار جدید شده است؟۱۵. تا چه اندازه استفاده از سیستم ثبت الکترونیکی تردد کارکنان موجب کاهش هزینه های حوزه منابع انسانی شرکت شما شده است؟۱۶. تا چه اندازه HRM به بهبود فرآیندهای مرتبط با ارتقاء و توسعه کارکنان کمک کرده و هزینه‌های مرتبط با جذب و حفظ استعدادها را کاهش داده است؟۱۷. تا چه اندازه ابزارهای HRM برای بهبود مدیریت هزینه‌های پرسنلی مانند تسهیل پرداخت حقوق و مزایا، مدیریت مرخصی و تعطیلات موجب کاهش هزینه در زمینه های مذکور شده است؟۱۸. تا چه اندازه سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه نیروی انسانی در حوزه مالی با استفاده از سیستم مدیریت منابع انسانی (HRM)، توانسته به بهبود مهارت‌ها و دانش کارکنان در زمینه‌های مالی، کاهش خطاها و بهبود عملکرد مالی و در نتیجه کاهش هزینه ها کمک کند؟